konkurs fotograficzny 2012

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą
„Zabytki Województwa Śląskiego w architekturze”

Konkurs jest wydarzeniem z okazji wpisania podziemnej trasy turystycznej Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zabytki Województwa Śląskiego w architekturze” jest Muzeum Miejskie „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69,   41-300 Dąbrowa Górnicza – dalej zwane: „Organizatorem”
1.2. Patronat nad konkursem objął: Związek Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski pod przewodnictwem Prezesa Okręgu Śląskiego ZPAF w Katowicach, Katarzyny Łata-Wrona.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu http://www.muzeum-dabrowa.pl
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca autorem zdjęć.
1.6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu
1.8. Tematem konkursu jest architektura zabytków województwa śląskiego. Temat rozumiany jest jako subiektywne, indywidualne, osobiste spojrzenie na jeden lub kilka zabytków znajdujących się na terenie województwa śląskiego.
1.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

2. Terminy obowiązywania konkursu
2.1.Konkurs będzie ogłoszony w dniu 20.01.2012r. na stronie internetowej Muzeum Miejskiego „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej pod adresem http://www.muzeum-dabrowa.pl
2.2. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć wraz ze zgłoszeniem konkursowym – formularzem konkursowym, o którym mowa poniżej, jest dzień 15 maja 2012 r.
2.3. Rozwiązanie Konkursu, ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców oraz wystawa zdjęć zwycięzców oraz wyróżnionych uczestników Konkursu nastąpi w dniu 30.06. 2012 r. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, w czasie INDUSTRIADY 2012.

3. Zasady zgłaszania zdjęć na konkurs.
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.muzeum-dabrowa.pl , zaakceptować regulamin Konkursu oraz przesłać wypełniony formularz  wraz z pracami konkursowymi należy przesłać na adres sztygarka.konkurs@gmail.com .
3.2. Wymogi dotyczące zdjęć zgłaszanych do Konkursu:
– format: jpg
– rozmiar pliku nie przekraczający 1MB
– długość dłuższego boku 800 px
3.3. Uczestnik Konkursu może zgłaszać do Konkursu max 3 zdjęcia. Może to być 1, 2 lub trzy zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw złożony z 3 zdjęć.
3.4. Prace mogą być kolorowe lub czarno-białe. Mogą być poddane obróbce cyfrowej, polegającej na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, ale nie może to być fotomontaż.
3.5. Zdjęcie niespełniające wymagań Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.
3.6. W sytuacji, gdy do Konkursu zostanie zgłoszonych więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza Regulamin, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem.

4. Przebieg i zasady konkursu
4.1 Jury Konkursu w składzie:
Arkadiusz Rybak – Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
Sebastian Kosakowski – Kustosz Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
Katarzyna Łata-Wrona – Prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach
Marek Wesołowski – członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach
obradować będzie w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie jury nie są informowani, kim są autorzy nadesłanych zdjęć.
4.2. Pierwsze posiedzenie jury Konkursu, podczas którego dokonana zostanie wstępna selekcja zdjęć zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w dniu 15.05.2012 r.
4.3. W pierwszym etapie jury spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, wybiera 40 najlepszych pojedynczych zdjęć lub zestawów zdjęć i nominuje je do drugiego etapu –finału, z tym, że liczba wszystkich finałowych prac nie może przekroczyć 40.
4.4. Wszystkie wyróżnione zdjęcia, które po pierwszym posiedzeniu jury trafią do finału, zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej, której otwarcie nastąpi w terminie wskazanym w pkt. 2.4 powyżej.
4.5. W drugim etapie jury dokona wyboru zwycięskich zdjęć pojedynczych lub zestawu zdjęć przyznając 1,2 i 3 miejsce.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników Konkursu na stronach internetowych, na wystawie czy w innych wydawnictwach będących efektem Konkursu. Przysłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach w okresie 5 lat od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.7.Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że zdjęcia przesłane przez niego do Konkursu są jego autorstwa i jako ich twórcy, przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do tych, w tym prawo swobodnego rozporządzania zdjęciami. Zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
4.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Nagrody
5.1. W Konkursie przyznawane są trzy nagrody pieniężne:
I miejsce  1000zł
II miejsce  600zł
III miejsce 300zł
5.2. Nagrody pieniężne fundowane są przez Organizatora.
5.3. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu.
5.4. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy będą powiadomieni drogą mailową. Warunkiem udziału w wystawie jest udostępnienie przez uczestnika zdjęć w jakości do druku spełniających następujące warunki:
rozdzielczość: 300 dpi, długość dłuższego boku: 40 cm
RGB lub grayscale
dopuszczalne formaty: JPG z maksymalną jakością.
Rozmiar pliku nie może przekroczyć 6,5 MB
5.5. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się na otwarciu wystawy konkursowej w .dniu 30.06.2012r. w Muzeum Miejskim „SZTYGARKA” w Dąbrowie Górniczej.

konkurs foto2012