Industriada – zwiedzanie oczyszczalni ścieków

INDUSTRIADA 2015
13 czerwca 2015 r. (sobota)
godz. 9:00 – 15:00
ZWIEDZANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „CENTRUM”
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum”
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.dabrowskie-wodociagi.pl
Tel: +48 32 639 51 19

Logo Dąbrowskich Wodociągów _2014 z napisem

 

OPIS WYDARZENIA

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków Centrum” odbywać się będzie w następujących godzinach:

Grupa I – 9:00 – 10:30

Grupa II 10:30 – 12:00

Grupa III – 12:00 – 13:30

Grupa IV – 13:30 – 15:00

Rezerwacja do 13.06.2015 r. godz. 8.30 – Muzeum Miejskie „Sztygarka”, tel. 32 726 41 85

W przypadku grupy I i II istnieje możliwość rezerwacji mailem – proszę przesyłać rezerwacje na adres s_kosakowski@interia.pl

Liczba miejsc ograniczona. Każda grupa liczyć może maksymalnie 25 osób.

Zbiórka: Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, ul. Górnicza, pół godziny przed godziną wycieczki, odjazd autobusu 20 minut przed godziną zwiedzania.

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. zapewniają przewóz uczestników z miejsca zbiórki do Oczyszczalni Ścieków „Centrum” i odwóz na miejsce zbiórki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy muszą mieć ukończone 7 lat. Wstęp na teren oczyszczalni tylko w obuwiu na płaskiej podeszwie. Wszyscy uczestnicy zwiedzania otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe.


 

PRZEBIEG WYCIECZKI:

– zajęcia przy makiecie multimedialnej – prezentacja procesu oczyszczania ścieków w postaci animowanego filmu,

– quiz wiedzy z nagrodami,

– zwiedzanie obiektu.

HISTORIA OBIEKTU

Historia budowy nowoczesnego systemu wodociągowego w Dąbrowie Górniczej sięga początku XX wieku. W okresie międzywojennym sieć wodociągowa w centrum miasta powiązana była z instalacjami Huty Bankowej. Pierwsza oczyszczalnia została wybudowana przy ul. Paryskiej i oddana do eksploatacji w 1928 r. Po wojnie, w ślad za poszerzeniem granic Dąbrowy Górniczej rozbudowano sieć wodociągową. W latach 1953 – 1960 nastąpiła budowa kanałów sanitarnych i deszczowych. Ścieki z nowopowstałego osiedla Nowa Dąbrowa – Gołonóg odprowadzane były do tymczasowej oczyszczalni zlokalizowanej między ulicami Twarda-Poniatowskiego-Łańcuckiego (obecnie plac targowy). Oczyszczalnia składała się z dwóch osadników typu Imhoffa, bez piaskownika i poletek osadowych. Ścieki podczyszczone odprowadzane były do Rowu Florowskiego. W 1971 r. ścieki zostały skierowane do głównego kolektora sanitarnego i popłynęły do oczyszczalni przy ul. Powstańców (obecna lokalizacja), a osadniki przy ul. Twardej zostały zlikwidowane.

Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” przy ulicy Powstańców została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku. W tamtych czasach oczyszczanie ścieków prowadzone było jedynie metodami mechanicznymi poprzez kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, natomiast osad wstępny ulegał fermentacji w Otwartych Komorach Fermentacyjnych. W latach siedemdziesiątych oczyszczalnia rozbudowana została o część biologiczną. Wybudowane zostały trzy komory tlenowe, dwa osadniki wtórne, dwie zamknięte Wydzielone Komory Fermentacyjne (WKF) wraz z instalacją biogazu wykorzystywaną do ogrzewania WKF, dobudowano również dwa większe osadniki wstępne. Kolejna modernizacja została przeprowadzona w latach 1995 – 1997 obiekt został rozbudowany i zmodernizowany. Celem przeprowadzonej modernizacji było sprostanie zaostrzonym normom określającym dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń (zwłaszcza azotu i fosforu) w ściekach oczyszczonych. Inwestycja otrzymała nagrodę pierwszego stopnia Budowa Roku 1997.

Ówczesna rozbudowa objęła w części mechanicznej oczyszczalni montaż nowych krat rzadkich o prześwicie 2 cm oraz nowych czterech pomp ściekowych o przepustowości 1 500 m3/h, budowę budynku sit wyposażonego w sita gęste o prześwicie 2,5 mm, budowę drugiego piaskownika oraz zmianę funkcji dawnych osadników wstępnych o przepływie poziomym na komory biologicznej defosfatacji. W części biologicznej wybudowano dwie komory cyrkulacyjne oraz jeden dodatkowy osadnik wtórny. Oczyszczalnia zwiększyła przepustowość z 40 000 m3/d (po modernizacji w latach siedemdziesiątych) na 60 000 m3/d. Objętość komór biologicznego oczyszczania została zwiększona trzykrotnie, co pozwoliło na uzyskanie w nich warunków dla denitryfikacji i nitryfikacji. W części osadowej zlikwidowane zostały Otwarte Komory Fermentacyjne, dawne laguny osadowe, wybudowana została stacja zagęszczania osadu nadmiernego oraz stacja odwadniania osadu przefermentowanego. Praca oczyszczani została zautomatyzowana i wyposażona w nowoczesny wówczas system sterowania i wizualizacji. Wybudowano Budynek Obsługi Technicznej z centralną dyspozytornią.

W 2013 r. zakończyła się kolejna rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, projekt był elementem programu gminnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”. Inwestycja pozwoliła na przejęcie ścieków z uporządkowanego systemu kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych, w tym z wybudowanych nowych ciągów kanalizacyjnych oraz przerzut ścieków z likwidowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34,9 mln PLN, z czego 19,6 mln PLN zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z możliwością umorzenia do 50% wartości pożyczki, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje środowiskowe. W ogólnopolskim konkursie inwestycja zdobyła tytuł Budowa Roku 2013 oraz Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa.

W ramach modernizacji wprowadzone zostały zmiany, dostosowujące obiekt do zaostrzonych wymogów prawnych oraz wysokich standardów środowiskowych. Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” to obiekt o wysokim poziomie technologicznym, sterowany w oparciu o centralny zintegrowany system kontroli i nadzoru z wizualizacją prowadzonych procesów oraz monitoringiem wewnętrznym. Dzięki hermetyzacji obiektów ograniczona została emisja aerozoli do powietrza atmosferycznego, co zmniejszyło uciążliwości obiektu dla środowiska, w tym dla najbliższego otoczenia oczyszczalni. W wyniku modernizacji poprawił się bilans energetyczny przez wykorzystanie zwiększonej ilości biogazu, źródła energii odnawialnej, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi maksymalnie ponad 60 000 m3/d.

Obecnie jest to najnowocześniejszy obiekt w regionie. Oczyszczalnia Ścieków „Centrum” spełnia najwyższe ekologiczne normy europejskie i prawne w zakresie jakości ścieków, osadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Obiekt pełni nie tylko swoją docelową funkcję. Jest również doskonałym uzupełnieniem programu edukacyjnego prowadzonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Na terenie Oczyszczalni Ścieków „Centrum” odbywają się wycieczki, podczas których zarówno dzieci, jak i dorośli biorą udział w zajęciach edukacyjnych. Uczestnicy mogą korzystać z innowacyjnej makiety multimedialnej, posłuchać opowieści o walce Maga ze Ściekiem oraz zwiedzić obiekt.

Makieta multimedialna Oczyszczalnia Ścieków Centrum z lotu ptaka OŚ Centrum zdj. 1 OŚ Centrum zdj.2 OŚ Centrum zdj.3 OŚ Centrum zdj.4 Zbiornik biogazu zdj.2 Zbiornik biogazu