Jest taka pieśń

WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIEJSKIEGO

w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MUZEUM MIEJSKIE „SZTYGARKA”

zapraszają

uczniów oraz nauczycieli

szkół podstawowych i gimnazjalnych

do udziału w konkursie

Jest taka pieśń… „Mazurek Dąbrowskiego”


REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Oświaty UM w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miejskie „Sztygarka”

 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią ojczystą, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw patriotycznych poprzez właściwy stosunek do hymnu.

 3. Konkurs będzie przeprowadzony równolegle dla: szkół podstawowych i gimnazjalnych (w osobnych kategoriach wiekowych)

 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z doradców metodycznych oraz pracowników merytorycznych muzeum.

 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 6. Zadaniem uczestników jest opracowanie pracy- prezentacji multimedialnej nt. polskiego hymnu.

  1. oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie,

  2. forma pracy – prezentacja multimedialna (plik w formacie Microsoft PowerPoint 2010 lub starszy) o objętości do 30 slajdów, wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna, prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu (*.pps)

  3. prezentacja powinna być umieszczona na płycie,

  4. praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, umiejętność posługiwania się materiałem rzeczowym i źródłowym, kompozycja wypowiedzi, stosowanie poprawnej terminologii, poprawność językowa, techniczna jakość prezentacji.

 1. Terminarz konkursu:

5 listopada 2012 r. – ogłoszenie konkursu,

do 28 listopada 2012 r. – przesłanie prac multimedialnych oraz kart informacyjnych (zawierających: imię i nazwisko autora prezentacji, dane szkoły, imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna) do sekretariatu Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 69,

grudzień 2012 r. – ogłoszenie wyników konkursu w czasie specjalnego spotkania w budynku Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (o szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie)

 1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.

 2. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Patrycją Kopcińską (604 707 632, kopcinska1@wp.pl)

Zapraszamy do udziału