Ochrona i popularyzacja walorów przyrodniczych Łąk Kosaćcowych i Pustyni Błędowskiej znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej

 

 W dniu 13.10.2015 r. Muzeum Miejskim „Sztygarka”, gościło uczestników spotkania związanego z realizacją projektu „Ochrona i popularyzacja walorów przyrodniczych Łąk Kosaćcowych i Pustyni Błędowskiej znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Panowie, mgr Michał Góral ze Stowarzyszenia Dąb – Grupa Przyrodnicza oraz dr inż. Paweł Nicia z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie w bardzo ciekawym wykładzie przybliżyli problemy ale również możliwości związane z zachowaniem terenów, które winny być objęte zainteresowaniem ze względu na ich walory przyrodnicze jak również estetyczne.

Z wielkim niepokojem można zaobserwować, że mimo walki o przetrwanie jakie podejmuje samoistnie przyroda, może dojść do zniszczenia tak ważnych przyrodniczo miejsc a szczególnie mogą ulec wyparciu rośliny chronione i zanikające. Zwrócili uwagę, że obszary Dąbrowskich Łąk oraz otoczenie rozlewisk Białej Przemszy stanowią miejsca w którym występują rośliny i zwierzęta prawnie chronione oraz gatunki zanikające a cały teren stanowi nieoceniony przykład całorocznej symbiozy roślin, zwierząt leśnych, ptaków, owadów i płazów.

Następnie, pan Zbigniew Łukasik, koordynator projektu zapoznał zebranych z podjętymi działaniami zmierzającymi do ochrony Dąbrowskich Łąk jak również do popularyzacji Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia.

Omówiono wykonane w dniu 03.10.2015 r. wykoszenia około 2,5 ha łąk z kwitnącymi w miesiącu czerwcu kosaćcami syberyjskimi i pełnikiem europejskim w którym wzięło udział 23 osób w tym osiem osób z kosami ręcznymi. Powyższe przedsięwzięcie uznane zostało za duży sukces organizacyjny. Wyrażono podziękowanie firmie OFI za profesjonalizm i wszechstronną pomoc w wykonaniu tak trudnego zadania.

Dużo uwagi poświęcono wspólnej inicjatywie radnych i władz gmin Klucze, Łazy, Bolesław i Dąbrowy Górniczej w działaniach na rzecz reaktywowania Pustyni Błędowskiej. Spotkanie zorganizowane w dniu 06.10.2015 na terenie Euro-kempingu w Błędowie, powiązane z zapoznaniem gości z naszym miastem, w przyszłości przyczyni się do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę realizacji dodatkowych tras pieszych i rowerowych wokół Pustyni jak również w rejonie tzw. „przedsionka jurajskiego”.

Za niezbędna potrzebę uznano przystąpienie do kompleksowej przebudowy drogi od ul. Żołnierskiej w kierunku Lasek, jak również wybudowanie mostku na rzece Białej Przemszy w okolicach tzw. grobli. Niezbędnym zadaniem jest również wydanie mapy turystycznej w skali 1:50 000, obejmującej rejon Klucz, Łaz, Bolesławia i Dąbrowy Górniczej.

Na zakończenie zaproszono chętnych do udziału w wycieczkach turystycznych mających na celu poznanie Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia, w dniu 24.10.2015 r. oraz w dniu 14.11.2015 r. po wcześniejszym zgłoszeniu – tel. 668 156 253

Projekt realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 69 przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

 

Zbigniew Łukasik

 

IMG_2407 IMG_2400 IMG_1200 IMG_1158-001